Małżeństwo

Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:

  • dowody osobiste narzeczonych;
  • świadectwo chrztu z zaznaczeniem "do ślubu kościelnego" (ważne tylko 6 miesięcy od dnia wystawienia) i adnotacją o przyjęciu bierzmowania;
  • świadectwa nauki religii;
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i w poradni rodzinnej;
  • jeśli ślub jest konkordatowy - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne tylko 3 miesiące);
  • jeśli ślub odbędzie się w innej Parafii, należy także mieć pozwolenie księdza.
Narzeczeni powinni stawić się z tymi dokumentami nie później niż trzy miesiące przed planowanych ślubem w Kancelarii Parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu małżeńskiego.
  
Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
 
Istotnym przymiotem małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu (Kan. 1056).
 
Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności (Kan. 1134).
 
Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego (Kan. 1135).
 
Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne i religijne (Kan. 1136).
 
Jak załatwić wszystkie formalności?
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest Parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni - ukończone 18 lat) zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.
 
Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.
 
Ślub powinien odbyć się w Parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Jest to licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie Parafii, w której ślub się odbędzie.
 
Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie przez dwie niedziele w Parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza Proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej Parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do Parafii, w której został spisany protokół.
 
Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedmałżeńskich i w spotkaniach w poradni rodzinnej. Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania mogą się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.
 
Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - po zgłoszeniu na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 
Państwowy dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (a tylko ten jest ważny na forum cywilno-prawnym), nowożeńcy mogą odebrać jedynie osobiście w USC, do którego Proboszcz odsyła zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.
 
Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas uroczystości powinno być wykonywane przez osoby do tego upoważnione i za zgodą księdza.
 
W przypadku chęci zawarcia małżeństwa mieszanego, szczegóły należy uzgodnić z księdzem Proboszczem w kancelarii parafialnej.
 
Narzeczeni proszeni są o udostępnienie swoich numerów telefonów kontaktowych.
 
Narzeczeni mogą osobiście podczas ślubu czytać teksty Pisma św. lub wskazać osoby z rodziny, które to uczynią.
 
Prosimy poinformować gości uczestniczących w sakramencie małżeństwa, aby po Mszy św., przed kościołem nie rzucali ryżu, konfetti lub innych ozdób.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.