Aktualności

Wzór pisma do Minister Edukacji Narodowej

27.05.2024

Wzór pisma (poniżej) do Ministerstwa Edukacji. Konsultacje w sprawie dyskryminującego łączenia klas zostaną zamknięte 29 maja 2024. Do tego dnia (włącznie) trzeba wysyłać protest. Dobrze byłoby skorzystać z wszystkich kanałów, by przekazać pismo rodzicom, dziadkom i wszystkim ludziom dobrej woli. Po 29 maja 2024 warto nadal kontynuować przesyłanie pism, ale już nie w ramach konsultacji społecznej.

Adres do wysłania: kancelaria@men.gov.pl

……………., dn. …………………

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa
kancelaria@men.gov.pl

Szanowna
Pani Minister Barbara Nowacka,

W odpowiedzi na projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami, mając na uwadze trwające konsultacje społeczne pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia.
Projekt, który zakłada możliwość łączenia oddziałów do 25 uczniów w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, oraz do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych, stanowi formę dyskryminacji i jest krzywdzący dla uczniów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych:
- działania Ministerstwa są przejawem braku tolerancji i stanowią formę dyskryminacji osób wierzących – lekcje religii są przez Ministerstwo traktowane na innych, niż w przypadku pozostałych przedmiotów, krzywdzących zasadach;
- propozycja łączenia różnych oddziałów klasowych nawet jednego poziomu edukacyjnego jest działaniem na szkodę ucznia (np. propozycja łączenia klasy IV z klasą VIII stanowi całkowite niezrozumienie potrzeb uczniów, jest zaprzeczeniem wszelkich zasad psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych, jest wyrazem całkowitego braku troski o dobro dzieci i młodzieży, uniemożliwia realizację treści w sposób właściwy do wieku dziecka oraz może prowadzić do zwiększenia się aktów przemocy rówieśniczej, która staje się coraz większym problemem w procesie edukacji i może zagrażać bezpieczeństwu młodszych dzieci);
- rozporządzenie w proponowanej formie nie uwzględnia faktu, że na lekcjach religii realizowany jest program nauczania uwzględniający podział na poziomy edukacyjne, w oparciu o który przygotowywane są podręczniki – prawo Kościoła do przygotowania programu i podręczników gwarantuje art. 12, ust. 2 Konkordatu;
- zmiana rozporządzenia wpłynie na obniżenie pensum nauczyciela – nauczyciel religii jest pełnoprawnym nauczycielem mającym kompetencje do pracy w szkole i nauczania przedmiotu, większość nauczycieli religii zatrudnionych jest na podstawie mianowania; wprowadzenie proponowanych zmian będzie niezgodne z Kartą Nauczyciela zabezpieczającą prawa nauczycieli do zatrudnienia, będzie pogwałceniem praw pracowniczych (nauczyciel utraci możliwość pracy);
- ustawowe uregulowanie konieczności organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej lekcji zdezorganizuje pracę różnego typu szkół, odbierając prawo dyrekcji do samodzielnego zorganizowania lekcji zgodnie z naturalnym systemem funkcjonowania społeczności szkolnej i skutecznie zniechęci część uczniów i nauczycieli do tych lekcji, co może skutkować formami przemocy wobec uczniów i nauczycieli chcących uczestniczyć w tych lekcjach.

Z wyrazami szacunku

…………………………..

ADRES DO KONTAKTU: ……………………………

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.